VIDEO TOUR

EXHIBITION INTRODUCTION

 

 

ARTE POVERA AND MONO-HA

 

 

GUTAI

 

 

JIRO TAKAMATSU

 

 

KISHIO SUGA, HITOSHI NOMURA, AND SUSUMU KOSHIMIZU

 

 

PIERO MANZONI, ALBERTO BURRI, AND ENRICO CASTELLANI

 

 

ARTE POVERA: PART 1

 

 

ARTE POVERA: PART 2